เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีการพัฒนาและสั่งสมความรู้และประสบการณ์มาตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้มีพลังและทรงคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาและสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยให้พร้อมเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างไรก็ตามความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายังกระจัดกระจาย และขาดการรวบวรวมและขยายต่อความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) มาเป็นเครื่องมือในจัดการความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และมีขีดความสามารถในการแข็งขันได้อย่างยั่งยืน

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยได้เชิญทีมวิทยากรจาก คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มี อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล เป็นหัวหน้าทีม มาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับการใช้สุนทรียสนทนา (Dialog) เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่บุคลากร ในปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ครั้ง และในปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง แต่งตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2552 เข้าสังเกตการณ์การสัมมนาเครือข่ายองค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 (Mini_UKM 6) ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้จัดทำแผนการจัดความรู้ขึ้น

ต่อมาในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้ปรับปรุงคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมีความสะดวก และมีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ส่วนการดำเนินการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยได้ใช้ชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice: CoP) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ และใช้สุนทรียสนทนา (Dialog) เป็นเครื่องมือในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ของชุนชนนักปฎิบัติ ได้มุ่งเน้นที่ประเด็นความรู้ที่สนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย