การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ KM DAY #62

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมวันจัดการความรู้ KM DAY #62 โดยมีการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ 2 ด้านคือ

  1. ด้านการเรียนการสอน โดย อ.ละเอียด ศรีหาเหง่า สาขาการบัญชี เป็นตัวแทนเล่าประสบการณ์และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
  2. ด้านการวิจัย โดย ดร.กาญจนา สมมิตร สาขาการประกอบการ เป็นตัวแทนเล่าประสบการณ์และเทคนิคการขอทุนวิจัย

นอกจากนั้นยังมีการตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ของแต่ละสาขา

ใส่ความเห็น